Nederlands, English
Beijk onze video's, Steun ons op Patreon
Aanmelden

Algemene Voorwaarden

15 Januari 2020, 2009 R1.2

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Geldigheid

Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, toepasselijk op alle leveringen van goederen en/of diensten, hierna gezamenlijk aangeduid als “producten”, van ASK-Solutions, aan de klant, alsmede op alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard, zoals offertes, orderbevestigingen en leveranties, een en ander voor zover hiervan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken in een eventuele raamovereenkomst en/of Nadere Overeenkomst(en).

In het hierna volgende wordt onder “klant” verstaan degene aan wie ASK-Solutions een aanbieding doet tot het leveren van producten, alsmede degene met wie ASK-Solutions een overeenkomst sluit tot het leveren van producten. Onder “overeenkomst” wordt verstaan iedere overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door ASK-Solutions zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst(en).

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht. Partijen zullen vervolgens over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

ASK-Solutions behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen en aanvullingen zullen schriftelijk bekend worden gemaakt aan de klant. Indien de klant door de wijziging in een ongunstiger positie komt te verkeren, kan zij de overeenkomst binnen 14 dagen na mededeling van de wijziging opzeggen tegen de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden.

Artikel 2 - Offertes en Aanbiedingen

Alle offertes en prijscouranten van ASK-Solutions zijn vrijblijvend tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Bij bestellingen dienen eventueel gewenste bijzondere kwaliteiten uitdrukkelijk te worden vermeld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

Afbeeldingen, beschrijvingen, maten en gewichten welke in offertes en prijscouranten voorkomen, zijn voor ASK-Solutions niet bindend.

Alle ter zake door ASK-Solutions verstrekte bescheiden, in het bijzonder tekeningen, plannen en werkomschrijvingen, blijven eigendom van ASK-Solutions en dienen op eerste aanvraag aan ASK-Solutions te worden geretourneerd terwijl noch deze bescheiden noch de daarin voorkomende gegevens zonder schriftelijke toestemming van ASK-Solutions mogen worden gekopieerd of ter beschikking aan derden worden gesteld. Bestellingen gelden als aangenomen, wanneer ze door ASK-Solutions schriftelijk zijn bevestigd.

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

De klant wordt bij overschrijding van de in artikel 8 vermelde betalingstermijn van 30 dagen een kredietoverschrijdingstoeslag van 2% van het factuurbedrag aan ASK-Solutions verschuldigd, welke toeslag reeds op de eerste aanmaning van betaling zal zijn vermeld.

Voor goederen, die ASK-Solutions op termijn of op afroep verkoopt en voor goederen, die ASK-Solutions bij ontvangst van de opdracht niet of slechts ten dele in voorraad heeft en die ASK-Solutions zo spoedig mogelijk naleverd, behoud ASK-Solutions zich het recht om, zonder nader bericht, de ten tijde van levering geldende prijzen te berekenen, ongeacht onze voorafgaande bevestiging.

Artikel 3 - Kredietwaardigheid

Indien ASK-Solutions een bestelling geheel of gedeeltelijk in nota heeft genomen, is de klant verplicht – welke verplichting een integrerend deel van de koopovereenkomst vormt – ASK-Solutions desgevraagd ten bewijze van zijn kredietwaardigheid, hetzij vóór de levering, hetzij daarna, zekerheid te stellen voor de nakoming van al zijn verplichtingen en wel naar ASK-Solutions zijn genoegen door: storting van contante gelden, verlenen van bankgarantie, cessie, pandgeving, hypotheekverlening of eigendomsoverdracht tot zekerheid. Indien de klant hiermee in gebreke blijft is ASK-Solutions niet gehouden tot nakoming of verdere nakoming van zijn verplichtingen jegens klant uit hoofde van lopende overeenkomsten, onverminderd het recht van ASK-Solutions op schadevergoeding.

Artikel 4 - Levering

Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud als nader omschreven in artikel 6.

Tenzij schriftelijk anders in de offerte of overeenkomst is vermeld, geschiedt levering door ter beschikking stelling van de producten aan de klant, dan wel aan diegene die geacht wordt de klant te vertegenwoordigen. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de bestelde producten in ontvangst zijn genomen.

De klant is verplicht aan de levering mee te werken, alsmede het geleverde in ontvangst te nemen. Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien de bestelde producten ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering door welke reden dan ook onmogelijk is gebleken. In dat geval geldt de dag waarop afname wordt geweigerd, als de dag van levering.

Indien zich een weigering van afname zoals hiervoor beschreven voor doet, is de klant van rechtswege in verzuim, zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling door ASK-Solutions is vereist. ASK-Solutions kan in dat geval naar eigen keuze de overeenkomst ontbinden, dan wel nakoming hiervan door klant vorderen.

Bij weigering van afname van het geleverde door de klant, behoudt ASK-Solutions zich het recht voor eventueel daaraan verbonden kosten (waaronder de kosten van opslag en vervoer) door te berekenen aan de klant.

Vanaf het moment van levering, is het geleverde voor rekening en risico van de klant.

Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uit de aard van de te leveren producten voortvloeit dat de opgegeven levertijden wel als een fatale termijn dienen te worden beschouwd. Bij niet tijdige levering van producten waarbij de opgegeven levertijden niet als een fatale termijn dienen te worden beschouwd, dient ASK-Solutions schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij ASK-Solutions nog een redelijke termijn tot aflevering moet worden geboden.

Indien het vermoeden bestaat, dat door de klant niet aan haar betalingsverplichtingen kan worden voldaan, behoudt ASK-Solutions zich het recht voor om bestellingen onder rembours te leveren, dan wel de levering van de producten uit te stellen totdat de klant op andere wijze afdoende zekerheid voor de betaling heeft verschaft.

Artikel 5 - Levering op Afroep

Voor goederen die ASK-Solutions op afroep verkoopt, gelden buiten de bepalingen van artikel 4 nog de volgende voorwaarden.

De op afroep verkochte goederen moeten zoveel mogelijk in gelijke delen en termijnen over de tijd die voor het afnemen is vastgesteld, worden verdeeld.

De laatste specificatie moet ASK-Solutions uiterlijk twee weken voor afloop van deze tijd bereiken. Geschiedt dit niet, dan zal de klant door het verstrijken van bovengenoemde uiterste termijn, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, in verzuim zijn.

In dat geval is ASK-Solutions gerechtigd om: De overeenkomst zonder ingebrekestelling van de klant en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen met behoud van het recht op schadevergoeding; Ontbinding der overeenkomst in rechte te vorderen, overeenkomstig art. 1302 en volgende het Burgerlijk Wetboek, met recht op schadevergoeding wegens gederfde winst, gemaakte kosten en eventuele prijsdaling.

Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud

Ook na levering als voorschreven, blijven de nog niet verwerkte of aan derden doorgeleverde goederen, waar deze zich ook mochten bevinden, eigendom van ASK-Solutions en wordt de klant geacht de goederen voor ASK-Solutions vast te houden, totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens ASK-Solutions uit hoofde van welke overeenkomst ook, waaronder begrepen de betaling van rente en kosten als nader in artikel 7 omschreven.

klant is vóór gemelde algehele betaling niet bevoegd de goederen geheel of gedeeltelijk aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf of de normale bestemming der goederen, waaronder echter niet valt de levering der goederen aan een derde door aanvoer op het terrein van deze derde.

Artikel 7 - Betaling

Betaling, hetzij van de gehele order, hetzij bij levering in gedeelten, van de geleverde goederen moet, behoudens door klant goed te keuren afwijkingen, dadelijk bij levering worden voldaan.

Dispositie onzerzijds verandert dit niet. De klant zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van een termijn van 30 dagen na factuurdatum; ingebrekestelling is daartoe niet vereist. De klant doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht op compensatie van enige terugvordering of tegenvordering zijnerzijds. Bij verzuim van tijdige betaling van de koopprijs of een deel daarvan is de klant – naast de in artikel 3 vermelde kredietoverschrijdingstoeslag – een rente verschuldigd van 1,5% per maand, of een gedeelte van een maand, van het ogenblik af, waarop betaling had moeten geschieden.; in dit geval, evenals in geval van staking van betaling, aanvraag van surseance van betaling of faillissement of liquidatie van de zaken van de klant, verplicht op de eerste aanvraag van ASK-Solutions, de nog in zijn bezit zijnde onbetaalde goederen ter beschikking te stellen aan ASK-Solutions en is ASK-Solutions gerechtigd deze goederen terug te nemen zonder enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling en zonder enige rechterlijke tussenkomst; ASK-Solutions is als dan gerechtigd deze goederen tot zich te nemen, waar deze zich ook mochten bevinden en de eigendommen van de klant zo nodig te betreden; een en ander laat onverlet het recht van ASK-Solutions op vordering van schadevergoeding. ASK-Solutions is alsdan gerechtigd alle met klant lopende contracten zonder enige rechterlijke tussenkomst te annuleren en de klant is verplicht tot vergoeding van daaruit voor ASK-Solutions ontstane kosten en schade; bovendien vervalt ieder verleend krediet en zijn alle verschuldigde bedragen ineens opvorderbaar.

Ten laste van de klant komen alle kosten, zowel in als buiten rechte gemaakt ter inning van de verschuldigde kooppenningen en rente daarover, hieronder begrepen: aanmanings-, wissel- of proceskosten, kosten van exploten, etc., alsmede de kosten van de advocaat of instelling, met de inning belast. Voorts is de klant gehouden tot betaling van de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten indien ASK-Solutions haar vordering uit handen heeft gegeven; of zulks geschiedt is geheel ter beoordeling van ASK-Solutions. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met rente, met een minimum van €250,00 indien vermeerderd met gemaakte voorschotten en verschuldigde belasting. Indien echter de kantonrechter bij de bepaling van het gemachtigde salaris rekening houdt met de verschuldigde incassokosten bijvoorbeeld door te overwegen dat deze geacht worden deel uit te maken van toegewezen gemachtigd salaris, dan is de klant behalve het reeds aangeduide bedrag aan buitengerechtelijke kosten eveneens verschuldigd het verschil tussen het normale en het toegewezen gemachtigde salaris. Indien ASK-Solutions het faillissement van de klant aanvraagt, dan is deze behalve de hoofdsom rente en buitengerechtelijke incassokosten eveneens de kosten van de faillissementsaanvrage verschuldigd.

Artikel 8 - Overmacht

In geval van overmacht is ASK-Solutions gerechtigd de koopovereenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte of gedeeltelijk te annuleren, of de uitvoering voor ten hoogste 6 maanden op te schorten.

Als overmacht gelden onder andere: brand, staking, uitsluitingen, sabotage, onlusten, oproer, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, staat van oorlog, staat van beleg, congestie, stremming van verkeer te land, ter zee of in de lucht, overstroming, ijsgang en ander oponthoud van het vervoermiddel, maatregelen van overheidswege, zonder dat ASK-Solutions verplicht is invloed daarvan op verhindering of op de vertraging aan te tonen. Overmacht geldt ook voor het geval dat ASK-Solutions te leveren goederen bij een derde bestellen en deze derde, om welke reden dan ook, met de levering in gebreke blijft.

Artikel 9 - Vracht, Vervoer en Emballage

De verzending en eventuele inklaring van goederen wordt door ASK-Solutions als lasthebbers van de klant verzorgd.

De vrachtkosten van zendingen met een waarde hoger dan €200,00 zijn voor rekening van ASK-Solutions, mits de plaats van bestemming over verharde weg bereikbaar en binnen Nederland gelegen is met aflading van de goederen naast het vervoermiddel, uitgezonderd exceptionele grote gewichten of afmetingen, deze worden belast met de daadwerkelijke vrachtkosten.

Voor zendingen met een waarde tot €200,00 wordt €7,00 berekend voor behandelings- en administratiekosten, uitgezonderd exceptionele grote gewichten of afmetingen, deze worden belast met de daadwerkelijke vrachtkosten.

Artikel 10 - Reclamaties

Alle op de levering betrekkende hebbende reclamaties kunnen slechts door ASK-Solutions worden geaccepteerd, mits deze schriftelijk en aangetekend bij ASK-Solutions worden ingediend binnen 14 dagen na verzending. Het bewijs van tijdige reclamatie rust bij de klant. De klant zal de juistheid van zijn reclamatie slechts aan de hand van de goederen kunnen bewijzen, terwijl voorts op de klant de bewijslast rust, dat deze goederen dezelfde zijn als die, welke door ASK-Solutions zijn geleverd en in dezelfde toestand verkeren als bij het verlaten van het magazijn van ASK-Solutions of de magazijnen of fabriek van derden.

Alleen goederen, ingevolge onze opdracht – na gegrond bevonden reclamatie – retour gezonden, worden door ons gecrediteerd. De terugzending is voor rekening en risico van de klant. Bij een door de klant bewezen gegronde reclamatie kan ASK-Solutions te zijner keuze de onderdelen of artikelen waarop de reclamatie betrekking heeft, vervangen of aan de klant vergoeden, met uitsluiting van elk ander recht van de klant op schadevergoeding. Mocht ASK-Solutions gehouden zijn tot het betalen van schadevergoeding op grond van het niet tijdig of gebrekkig nakomen van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, dan zal dit bedrag aan schadevergoeding beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag terzake de overeenkomst. Niet afgehaalde en zich om enigerlei andere reden gedurende 1 maand in onze magazijnen bevindende goederen van derden, worden na verloop van deze maand bij onze voorraad gevoegd, zonder dat deze derde enig recht tegen ASK-Solutions heeft.

Artikel 11 - Geschillen

Alle geschillen worden beslecht langs minnelijke weg of, in het geval zulks niet mogelijk blijkt, via de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen. ASK-Solutions mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

De uitspraak in alle geschillen zal worden gegeven in de vorm en met kracht van een scheidsrechterlijk vonnis, tenzij partijen met elkander zijn overeengekomen dat de uitspraak zal worden gegeven in de vorm en met kracht van een bindend advies dan wel dat arbitrage rechtens niet mogelijk is.

Artikel 12 - Toepasselijk Recht

Op de door ASK-Solutions onder deze voorwaarden te sluiten overeenkomst is altijd uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

ASK-Solutions voldoet aan het ISO 9001:2008 kwaliteitswaarborg